“Gelijke kansen voor
alle kinderen om
talenten maximaal te ontwikkelen!”

In de drie kernen Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw krijgen de moderne Kindcentra steeds meer gestalte. Officieel heten ze Integraal Kindcentrum (IKC). Basisscholen werken er samen met gemeente en kinderopvang aan een doorlopende leerlijn voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Onderwijswethouder Peter Hennevanger vertelt over de voorspoedige ontwikkeling van IKC’s in Pijnacker-Nootdorp.

“Al een aantal jaren geleden startte het college en de schoolbesturen, breed gesteund door de gemeenteraad, met de uitwerking van IKC-beleid”, aldus Peter Hennevanger. “Onze gemeente was toen zelfs één van de koplopers in die moderne visie op onderwijs in samenwerking met voor-, tussen- en naschoolse kinderopvang toegespitst op de leeftijdsgroep van nul tot en met twaalf jaar. Wij steunen die visie omdat zo alle kinderen gelijke kansen krijgen op een maximale ontwikkeling. Al in een vroeg stadium in bijvoorbeeld de peuterleeftijd kunnen eventuele problemen, achterstanden en talenten gesignaleerd worden, zodat meteen adequaat gereageerd kan worden. Een enorm voordeel voor kinderen.”

Optimale leerlingbegeleiding
Wethouder Hennevanger: “Het is van groot belang dat school, opvang en gemeente optimaal samenwerken. De inbreng van de gemeente is groot, zeker in de vorm van afspraken die wij maken in de Lokaal Educatieve Agenda. Ik noem onder andere voorschoolse educatie, peuteropvang, leerlingbegeleiding, natuur- en milieueducatie, schoolmaatschappelijk werk en sport en cultuureducatie onder leiding van Team voor Talent. Zo werken we gezamenlijk aan een brede ontwikkeling van kinderen. Kinderen staan altijd centraal; dat is het hoofduitgangspunt. Kinderen iedere dag een rijke dag laten beleven is essentieel.”

Gemeente faciliteert
Zo’n ontwikkeling zal niet zonder slag of stoot gaan? De wethouder beaamt dat: “Alle partijen willen wel. Maar ieder heeft z’n eigen – soms door de wet bepaalde – verantwoordelijkheid en rol. Zo vallen onderwijs en kinderopvang onder verschillende wetten en zijn de eisen die gesteld worden nog steeds verschillend. Leerkrachten uit het onderwijs en pedagogische medewerkers vallen onder verschillende cao’s. De rol van de gemeente is ook bepaald bij wet: wij faciliteren en moeten zorgen voor gebouwen voor basisscholen. De kinderopvang is strikt genomen een commerciële partij waarmee samen wordt gewerkt en die dan ruimte huurt en inricht in ‘onze’ gebouwen. Los van deze zakelijkheden moet er natuurlijk met alle betrokkenen overeenstemming zijn over de visie op opvang en onderwijs. Die moet uiteraard helder en eenduidig zijn. Ouders moeten weten wat het inhoudelijke aanbod van het betreffende IKC is. De ontwikkelingen in onze gemeente stemmen me zeer positief. Logisch wel dat om welke reden dan ook het ene IKC sneller en makkelijker van de grond komt dan het ander. Maar met inzet van allen en vooral in het besef dat het om de toekomst van onze kinderen gaat, ben ik ervan overtuigd dat we prachtige IKC’s ontwikkelen.”

Gemeente Pijnacker-Nootdorp koploper
Met een twintigtal andere gemeenten en organisaties in ons land participeert onze gemeente in de landelijke Koplopersgroep IKC. IKC staat voor de afkorting Integraal Kindcentrum. Tegenwoordig wordt de kortere term Kindcentrum ook gebruikt. Pijnacker-Nootdorp hoort bij de landelijke koplopers in de ontwikkeling van Kindcentra. Deelnemers in de overleggroep bespreken periodiek zaken die geregeld moeten worden en steunen en adviseren elkaar.

Wat is een Integraal Kindcentrum?
De belangrijkste kenmerken van een Integraal Kindcentrum (IKC) zijn: één visie op de ontwikkeling van kinderen met één team en met één organisatie. Verder een doorgaande ontwikkelings- en onderwijslijn van nul- tot twaalfjarigen en een breed inhoudelijk aanbod waar ouders en kinderen uit kunnen kiezen. Het IKC is open van zeven uur ’s morgens tot zeven ‘s avonds, ook in de vakantie. Er is éénduidige communicatie met ouders en opvoeders en een goede, gezonde balans tussen inspanning en ontspanning.

Dalton Kindcentrum Pijnacker opent nieuwe schooljaar al de deuren in Ackerswoude
In de nieuwe wijk Ackerswoude aan de Monnikenweg / Klapwijkseweg / Blauwe Kiekendieflande wordt druk gebouwd aan het Dalton Kindcentrum Pijnacker van Dalton basisschool De Tweemaster en Triodus Kinderopvang.

Bjorn Lamet (locatiemanager Triodus) is enthousiast: “Onderwijs, opvang en sport zullen er optimaal zijn. Het gebouw zal onderdak bieden in twee verdiepingen aan de school, aan kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang. In het complex komt ook een sportzaal met een multi-functionele aula. Een fijne samenwerking met de school en de gemeente. Ook een bijdrage aan de wijk. We bieden er een compleet pakket inclusief sport voor kinderen en niet te vergeten hun ouders. Van groot belang die doorgaande leerlijn. Samenwerken in één team is een uitdaging die we graag aangaan.”

Anke van Vuuren (voorzitter college van bestuur van Scholengroep Holland waar de Tweemaster onder valt): “Het gaat om eerlijke kansen voor alle kinderen. Achterstanden kunnen verminderd worden door leerlingen ook buiten schooltijd meer activiteiten te bieden. Samen zorgen we er zo voor dat kinderen zoveel mogelijk gelijke bagage hebben om hun talenten te ontwikkelen en dat ze, in samenwerking met anderen, goed voorbereid zijn en kunnen bijdragen aan een nog betere samenleving. Goede educatie in de breedste zin van het woord is van belang. Daar staat een IKC voor. Wij werken vanuit een heldere Dalton-visie. Persoonlijke verantwoordelijkheid krijgen en nemen en jezelf – hoe klein soms ook – doelen stellen zijn uitgangspunten. Op IKC Dalton Pijnacker zorgt een hecht team in rijke samenwerking voor de maximale ontwikkeling van de aan ons toevertrouwde kinderen in een schitterende, moderne omgeving.”

Wethouder Peter Hennevanger op de locatie waar in de zomer van dit jaar het Dalton Kindcentrum
Pijnacker in Ackerswoude wordt geopend. Samen met de kinderen bekijkt hij de nieuwbouw