“Pijnacker-Nootdorp is een gemeente om trots op te zijn.”

“Onze gemeente heeft het beste van twee werelden”, aldus burgemeester Francisca Ravestein, “winkelen, wonen en recreëren in je eigen woonplaats en uitgaan en werken hier of in omliggende steden.” Begin volgend jaar, in het jaar dat ze 70 jaar hoopt te worden, neemt ze afscheid van onze gemeente. Reden genoeg voor een boeiend gesprek over de acht jaar dat ze burgemeester was van Pijnacker-Nootdorp.

De in Leiden geboren Francisca Ravestein had voor ze in Pijnacker-Nootdorp burgemeester werd al ruime politieke ervaring: onder andere fractievoorzitter in Rotterdam, Tweede Kamerlid voor D66 en burgemeester van het mooie Friese Opsterland. In de Kamer had ze in haar portefeuille MKB, Monumentenzorg en Integratie. Eenmaal burgemeester in Pijnacker – Nootdorp spitsten haar werkzaamheden zich toe op Openbare Orde, Veiligheid en Handhaving, Commu-nicatie en Citymarketing, Juridische Zaken, Burgerzaken en Cultuur. Een pittige portefeuille

Burgermoeder
Waarom burgemeester worden van Pijnacker-Nootdorp? Francisca Ravestein: “Uiteindelijk wilde ik toch weer terug naar de dynamiek van de Randstad. Daarbij speelde ook het verlangen dichter bij familie en vrien-den te wonen. Pijnacker-Nootdorp als groeigemeente met zoveel prachtigs, ambitie en potentie sprak me aan. Het profiel dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp voor een nieuwe burgemeester had opgesteld bleek op mij te passen. Met enige terughoudendheid herken ik mij wel in typeringen als mensen-mens, sociale bewogenheid, vertrouwenspersoon, burger vader/moeder, bestuurserva-ring, connecties in politieke kringen en verbindende persoon. Tegelijk weten we allemaal dat al die kwaliteiten niet in één persoon verenigd zijn of kunnen zijn. Je legt telkens andere accenten afhankelijk van de situatie waar je mee te maken krijgt. En dan nog krijg je commentaar. Eigenlijk doe je het nooit goed genoeg. De een vindt dat je meer dit had moeten doen en de ander vindt juist van niet. Ik blijf zo veel mogelijk mezelf en handel naar eer en geweten.”

Zware jaren
Hoe was het begin? Francisca Ravestein gaat er even voor zitten, zucht een beetje: “Pittig. Ook onze gemeente werd geconfronteerd met slachtoffers van de MH17-vlucht. Ik had nauw contact met de familie van twee slachtoffers uit onze gemeente. Dan probeer je als burgermoeder zoveel mogelijk de mensen tot steun te zijn. Ook de afgelopen jaren van mijn ambtsperiode zullen me bij blijven. Uiteraard betreft dat de Covid-19 periode en alle maatregelen die er op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau werden getroffen. De lockdown was voor iedereen zwaar. Tal van zaken die niet door konden gaan. Het ver-driet waar veel mensen mee te maken kregen. Een heftige periode, waarvan het einde helaas nog niet in zicht is.”

Sociaal cultureel centrum
Dat cultuur en kunst bij Francisca Ravestein hoog in het vaandel staan, is bekend. Hoe manifesteerde zich dat? “Ik ben blij met de raadsbrede steun voor de cultuurnota ‘Verbinden door cultuur’. Veel inwoners heb-ben er over meegedacht en inbreng gegeven en gekregen. Cultuur bindt en verbindt mensen, is een belangrijk sociaal element in onze gemeenschap. Jezelf uiten en een podium krijgen op gebieden van sport, zang, dans, kunst, toneel, enzovoort is essentieel voor jong en oud. Kijk eens hoe geweldig de jaarlijkse Verbeelding is dankzij de inzet van vele vrijwilligers, kijk eens hoe tientallen verenigingen in Pijnacker-Nootdorp succesvol zijn, kijk eens naar de vele activiteiten van de bibliotheek, kijk eens naar het succes van CulturA & Zo in Nootdorp. Dat zijn nog maar enkele voorbeelden. Bijzonder blij ben ik met de komst van een nieuw sociaal cultureel centrum in Pijnacker. Het wordt ontwikkeld in het centrum op de locatie van de voormalige Rabobank. Een belangrijke impuls voor de cultuur in de brede zin van het woord in onze gemeente.”

Politiebureau behouden
Francisca Ravestein wil ook nadruk leggen op zaken waar ze ‘trots’ op is: “Trots is te veel eer voor mij. Laat ik zeggen waar ik met voldoening op terugkijk. Op de eerste plaats bewaar ik goede herinneringen aan de opvang van vluchtelingen uit met name Syrië in de Viergang. Zoveel positiviteit als we ervaren hebben vanuit de inwoners door de inzet van zo veel vrijwilligers. Ongelooflijk al de hulp die werd aangeboden. Hartverwarmend. Waar ik ook graag bij stil sta, is het behoud van het politiebureau. We kwamen erachter dat er bij de Nationale Politie plannen bestonden om ons politiebureau op te heffen en onder te brengen in dat van Zoetermeer. In mijn optiek desastreus voor de veiligheid in Pijnacker-Nootdorp. Door snel en ter zake te protesteren gingen die plannen niet door. De her-ontwikkeling van het Hofland vind ik ook noemenswaardig. Het voormalige woonzorgcentrum hebben we in goed overleg met eigenaar Pieter van Foreest een nieuwe bestemming kunnen geven. Onder anderen statushouders, jongeren en starters hebben er een goede woning in gevonden.”

Basketbal 
Wat zal de toekomst brengen? Francisca Ravestein moet even lachen: “Het is bekend dat ik nu stop met het burge-meesterschap en niet aan het eind van volgend jaar wat ook had gekund, om-dat ik mijn opvolger de gelegenheid wil geven na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 de samenstelling van gemeenteraad en college van nabij mee te maken. De koning heeft mij inmiddels eervol ontslag verleend per 17 januari en ik wacht vooralsnog rustig af wat de toekomst me brengen zal. Ik ambieer geen nieuwe (politieke) werkzaamheden. Wellicht eens voor D66 een adviserende rol. Wel blijf ik actief in de basketbalwereld. Ik was voorzitter van de Nederlandse Basketball Bond en ben nog bestuurslid van de International Wheelchair Basketball Federation. Bij die sport en speciaal bij de gehandicaptensport ligt mijn hart. Voor mij persoonlijk geldt natuurlijk ook dat gezondheid van wezenlijk belang is voor die toekomst. Stil zitten zal ik zeker niet. Wat zeker is: we blijven voorlopig in Pijnacker-Nootdorp wonen. Immers een gemeente waar we trots op zijn.”

 

“Cultuur bindt en verbindt mensen”

Burgemeester Francisca Ravestein heeft per 17 januari aanstaande eervol ontslag gekregen van de koning.